PSYCHOTERAPIE CARLA R. ROGERSE

Carl R. Rogers patří k nejvýznamnějším představitelům humanistické psychologie, která se řadí k třetímu proudu psychologického myšlení. Právě Rogers v 50.létech 20 stol. přichází s nedirektivním terapeutickým přístupem zaměřeným na člověka PCA (The Person-Centred Approach).

 

PCA - přístup zaměřený na člověka

Výchozí myšlenkou rogersovské vývojové psychologie je předpoklad, že člověku je vrozená tzv. aktualizační tendence, tedy tendence k neustálému rozvoji pozitivním směrem. Rogers věřil v jedince samotného, měl pozitivní pohled na člověka, čímž se výrazně odlišoval od ostatních psychologů.

Rogers vnesl do psychoterapie téma důvěry v člověka. Podle něj má v sobě každý člověk obrovský potenciál porozumět sám sobě a svému prožívání a má schopnost změnit své základní životní postoje, své sebepojetí i své chování. Když mu prokážeme důvěru, dokáže jedinec převzít zodpovědnost a řídit svůj život, který přirozeně směřuje k růstu a rozvíjení jeho vnitřních možností. Rogersův terapeutický přístup zaměřil pozornost také na význam vztahu pro konstruktivní změnu v životě člověka. 

Aby mohl terapeutický proces úspěšně započít, je zapotřebí, aby se klientovi od terapeuta dostalo tří základních věcí:

 1. bezpodmínečného pozitivního přijetí
 2. empatického naslouchání
 3. kongruence, autentičnost

Na základě těchto tří podmínek terapeut klienta přijímá takový jaký je, nehodnotí jej a současně mu empaticky naslouchá. Po celou dobu je terapeut  kongruentní (autentický) tzn. že terapeutovi postoje jsou v souladu s tím, co klientovi sděluje. Terapeut klientovi nedává rady ani návody, ale provází jej jeho tématy, která mu reflektuje a tím mu pomáhá najít odpovědi na jeho otázky.  

Nejčastějšími tématy pro terapii jsou například

 • vztahové problémy
 • párové problémy
 • mezilidské vztahy
 • ztráta blízké osoby
 • strach ze smrti
 • sebedůvěra
 • dovolit si být sám sebou
 • úzkosti a strach
 • existenciální problémy
 • komunikace
 • stres a vyhoření
 • traumata a krize
 • ztráta motivace
 • prokrastinace
 • studijní a sportovní neúspěchy 

Tématem pro terapii může být cokoli, s čím si nejsme schopni sami poradit nebo to "jen" potřebujeme s někým sdílet.....